Quick Guide

Quick Guide to Pronunciations

Share with
Google
Classroom
Google Classroom

Vowel Pronunciation in Asian Languages

 

A – “ahh”

 

E – “ehh”

 

U – “ooh”

 

I – “ee”

 

O – “ohh”

Common Pronunciations

Amitabha (A-MEE-tah-bah)

Amida (A-MEE-dah)

Avalokiteshvara (Avah-lo-kee-TESH-varah)

bodhisattva (bo-dee-SAHT-vah)

Bhagavad Gita (Bhah-gah-vahd GEET-tah)

Buddha (BOO-dah)

darshan (DAR-shahn)

Devi (DAY-vee)

Durga (DUR-gah)

Ganga (Gahn-gah)

Ganesha (Gah-NESH-ah)

Garuda (GAH-roo-dah)

Genji (GEHN-jee)

Guanyin (GWAN-yen)

Jataka (JAH-tah-kah)

Krishna (KREESH-nah)

Mahabharata (MAH-hah-bar-AH-tah)

Maitreya (MY-tray-ah)

maya (MY-ah)

mingqui (MEENG-chi)

moksha (MOK-shah)

Nataraja (NAH-tah-RAH-ja)

nirvana (NEER-vah-nah)

prana (PRAH-nah)

puja (POOH-jah)

Rama (RAH-mah)

Ramayana (RAH-mah-YAH-nah)

Sarasvati (Sah-RAHS-vah-tee)

Shiva (SHE-vah)

Siddhartha Gautama (Sid-DAR-thah Gow-TAH-mah)

stupa (STOO-pah)

Upanishads (Oo-PAHN-ee-shahds)

urna (OOR-nah)

ushnisha (oosh-NEE-shah)

Vedas (VAY-dahs)

Vishnu (VISH-noo)

 

Related Resources